ICF Türkiye’ye Nasıl Üye Olurum? Detaylı Bilgi için Tıklayınız
Çalışma Kurulları Başvuru Formu için Tıklayınız

Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği . (“Bundan böyle kısaca “ICF Türkiye” olarak anılacaktır.)
Adres: Hekimoğlu Ali Paşa Cad. Atik Medresesi Sok. No:2/1 Fındıkzade Fatih/İstanbul

a. Giriş

İşbu Aydınlatma Metniyle, ICF Türkiye üyelerine ait kişisel verilerin ICF Türkiye tarafından hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayanılarak işlendiğine dair bilgilendirme sağlanması ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır..

b. Tarafımızca İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlendikleri Amaçlar

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri Tipleri
Kimlik Bilgileri
 • İsim
 • Soyisim
 • TC Kimlik No
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri
 • Anne Adı
 • Baba Adı
 • Vergi Numarası
 • Fotoğraf

 

İletişim Bilgileri

 • Telefon Numarası
 • E-Posta Adresi
 • İkametgah Adresi
 • İş Yeri Telefon Numarası
 • İş e-Posta Adresi
 • İş Yeri Adresi
Özlük
 • Çalıştığı Yer
 • Pozisyon
 • ICF Türkiye Disiplin Kurulu ve Etik Kurulu soruşturma bilgileri
 • Yabancı Dil Bilgisi
Mesleki Deneyim
 • Koçluk Deneyim Bilgisi
 • Koçluk Alanları Bilgisi
 • ICF Unvanı
 • İş Tecrübesi
 • Alınan ICF Koçluk Eğitimleri (ACTP, ACSTH, CCE) Bilgisi
Üyelik Bilgileri
 • ICF Global Kimlik Numarası
 • ICF Global Üyelik Başlangıç / Yenileme Tarihi
 • ICF Türkiye Üyelik Başlangıç / Yenileme Tarihi
 • ICF Unvanı Başlangıç / Yenileme Tarihi

Yukarıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 • ICF Türkiye Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • ICF Türkiye’nin genel kurul toplantıları, çalışma kurulu toplantıları, komisyon toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi ICF Türkiye üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi,
 • ICF Türkiye ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • ICF Türkiye’nin tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi,
 • ICF Türkiye’nin faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi,
 • ICF Türkiye içi iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi,
 • ICF Türkiye içi raporlama faaliyetlerinin icrası,
 • ICF Türkiye faaliyetleri kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi,
 • ICF Türkiye’ye ait tüm tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini,
 • İdari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması,
 • Mevzuat tahtında ICF Türkiye tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması,
 • 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.
 

c. Kişisel Verilerinizi Hangi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşlemekteyiz?

Yukarıdaki tabloda kategorize edilmiş kişisel verileriniz; ICF Türkiye Üyelik Başvuru Formu vasıtasıyla fiziki ve elektronik olarak, ICF Türkiye etkinlikleri kapsamında elde edilen bilgiler matbu online formlar aracılığı ile elektronik olarak toplanmaktadır.

Bunun yanı sıra, tarafınıza ait kişisel verilerin KVKK’nın 5. Maddesi’nde belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”“Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işleneceğini belirtmek isteriz.

d. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla sözleşme üzerinden ICF Türkiye olarak hizmet aldığımız avukatlara (Gerçek kişilere),
 • ICF Türkiye bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi, etkinliğe katılmış kişilerin teyidinin yapılabilmesi ve ICF Türkiye kredi sisteminin uygun bir şekilde işletilebilmesi amaçları ile meşru menfaatlerimiz kapsamında yurt içindeki yurt içinde çalıştığımız yetkililere (Gerçek Kişilere)

aktarılabilecektir.

e. İlgili Kişi Olarak KVKK Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklara İlişkin Başvuru Usulü

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi’nde sayılan haklarınızla ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak ICF Türkiye’nin Hekimoğlu Ali Paşa Cad. Atik Medresesi Sok. No:2/1 Fındıkzade Fatih/İstanbul Türkiye adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için tanımlama bilgisi (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.