ICF Türkiye’ye Nasıl Üye Olurum? Detaylı Bilgi için Tıklayınız
Çalışma Kurulları Başvuru Formu için Tıklayınız

Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği Gizlilik Politikası

1.   Giriş

Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği. (“Bundan böyle kısaca “ICF Türkiye” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında, Veri Sorumlusu olarak  sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, işbu Gizlilik Politikası (“Bundan böyle kısaca “Politika” olarak anılacaktır) ile tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi ne şekilde ve hangi amaçlar ile topladığımızı, depoladığımızı, aktardığımızı ve kullandığımızı sizlere açıklamak ve sizlere KVKK kapsamında sahip olduğunuz hakları hatırlatmak istiyoruz.

2.   Politika Hakkında

Bu Politika, ICF Türkiye’ye iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz nedeniyle ICF Türkiye ile aranızda doğmuş ilişkinin temel ayrıntılarını belirlemektedir.

ICF Türkiye olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına sizlere yeni hizmetler sunabilir veya sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebiliriz. Bu yeni hizmetler veya geliştirmelerimiz kapsamında kişisel verilerinizi toplama veya işleme yöntemlerimizde herhangi bir değişiklik gerçekleşirse sizlere değişikliklere ilişkin bilgilendirmeler veya yeni politikalar sağlayacağız. Bu kapsamda aksi sizlere bildirilmedikçe sunduğumuz tüm hizmetler bu Politika kapsamındadır.

Bu Politika’nın amacı:

 1. Sizinle ilgili hangi kişisel verilerinizi topladığımızı, topladığımız kişisel verilerinizi kullanma nedenlerimizi ve kimlerle paylaştığımızı,
 2. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi size daha iyi bir hizmet sunabilmek için nasıl kullandığımızı,
 3. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin hangi hukuki gerekçelerle işlendiğini ve
 4. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı sizlere şeffaf bir şekilde anlatmaktır.

3.   Tarafımızca işlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri Tipleri
Kimlik Bilgileri
 • İsim
 • Soyisim
 • TC Kimlik No
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri
 • Anne Adı
 • Baba Adı
 • Vergi Numarası
 • Fotoğraf

 

İletişim Bilgileri

 • Telefon Numarası
 • E-Posta Adresi
 • İkametgah Adresi
 • İş Yeri Telefon Numarası
 • İş e-Posta Adresi
 • İş Yeri Adresi
Özlük
 • Çalıştığı Yer
 • Pozisyon
 • ICF Türkiye Disiplin Kurulu ve Etik Kurulu soruşturma bilgileri
Mesleki Deneyim
 • Koçluk Deneyim Bilgisi
 • Koçluk Alanları Bilgisi
 • ICF Unvanı
 • İş Tecrübesi
 • Alınan ICF Koçluk Eğitimleri (ACTP, ACSTH, CCE) Bilgisi
Üyelik Bilgileri
 • ICF Global Kimlik Numarası
 • ICF Global Üyelik Başlangıç / Yenileme Tarihi
 • ICF Türkiye Üyelik Başlangıç / Yenileme Tarihi
 • ICF Unvanı Başlangıç / Yenileme Tarihi

ICF olarak yukarıda kategorize olarak belirttiğimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemedikteyiz.

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Etkinlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Dernek Faaliyetlerinin Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Üye İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Yönetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

4.   Kişisel Verilerinizi Hangi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşlemekteyiz?

Yöntem Veri Kategorisi Hukuki Sebep
İnternet Sitesinde bulunan formlar aracılığı ile Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Üyelik Bilgileri

KVKK’nın 5. Maddesi’nin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nın 5. Maddesi’nin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

KVKK’nın 5. Maddesi’nin (a) bendinde düzenlenmiş olan kanunda açıkça öngörülmüş olması nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması,

KVKK’nın 5. Maddesi’nin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin gerekli olması

ICF Türkiye faaliyetleri Kapsamında Kullanılan Matbu Formlar aracılığı ile Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim

KVKK’nın 5. Maddesi’nin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olması,

KVKK’nın 5. Maddesi’nin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

ICF Türkiye içerisinde iletişimin sağlanması kapsamında, sair iletişim araçları ile Kimlik, İletişim

KVKK’nın 5. Maddesi’nin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olması,

KVKK’nın 5. Maddesi’nin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin gerekli olması

5.   Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabilecektir

İşbu Politika’nın 4. Maddesi’nde kategorize edilmiş kişisel verilerinizi, hizmetlerimizin güvenliğini sürdürmek veya ilgili mevzuat veya mahkeme talebi ya da diğer resmi düzenlemeler gereğince zorunlu olması veya herhangi bir hukuki ya da cezai soruşturmanın veya yasal sürecin desteklenmesi için gerekli olması hallerinde yetkili kurum ve kamu kuruluşları ve avukatlarımız ile paylaşmaktayız.

Kimlik, iletişim ve mesleki deneyim kategorinde işlediğimiz verilerinizi, iş süreklililiğin sağlanması, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, dernek faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ve üyelerimizin memnuniyetine yönelik süreçlerimizin yütürülmesi amaçlarıyla, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşmaktayız.

Pazarlama veri kategorisinde işlendiğimiz verilerinizi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşmaktayız.

6.   Politika’nın Güncellenmesi

ICF Türkiye, bu Politika’yı kısmen veya tamamen değiştirme ya da içeriğini (ör. ilgili yasalarda yapılabilecek değişiklikler sonucunda) güncelleme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler yapılır yapılmaz ICF Türkiye olarak sizleri bilgilendireceğiz, söz konusu değişikliklerin ICF Türkiye Web Sitesi’nde yayınlanır yayınlanmaz bağlayıcı olacağını sizlere belirtmek isteriz.  ICF Türkiye bu nedenle sizleri, ICF Türkiye’nin Kişisel Verileri nasıl topladığı ve kullandığı hakkında sürekli bilgi sahibi olabilmeniz adına Politika’nın en son güncellenmiş sürümünü görmek için Web Sitesi’nde yer alan bu Gizlilik Politikası’nı düzenli olarak ziyaret etmeye davet eder.

7.   İlgili Kişi Olarak KVKK Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Haklara İlişkin Başvuru Usulü

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri, derneğimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi’nde sayılan haklarınızla ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak ICF Türkiye’nin Hekimoğlu Ali Paşa Cad. Atik Medresesi Sok. No:2/1 Fındıkzade Fatih/İstanbul İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için tanımlama bilgisi (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.