1. DENETİM KURULU

Dernek Tüzüğünde de belirtildiği üzere, Denetim Kurulu, oy veren Dernek Üyelerince seçilmiş 3 (üç) üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri seçimle iş başına gelirler.Genel Kurul’dan sonra göreve başlar ve 2 (iki) yıllık bir dönem için , halefleri göreve başlayana kadar hizmet yaparlar.

Denetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulca seçilmeleri durumunda, Denetim Kurulu’nda ikinci bir iki yıllık dönem için daha görev yapabilirler. Dönemin tamamlanmasından sonra ise hiç bir Denetim Kurulu üyesi en az iki yıl geçmeden yeniden Denetim Kurulu’na seçilmek için aday olamaz.

Dönemi tamamlanmamış herhangi bir pozisyonda oluşan boşalma, dönemin geri kalan bölümü için Genel Kurulca seçilmiş yedek Denetim Kurulu listesinin en üstündeki üye tarafından doldurulacaktır. Dönemin geri kalan bölümü 12 (oniki) aydan daha uzunsa, hizmet iki yıllık bir dönem olarak sayılacaktır.

Denetim Kurulu yılda en az bir kez, herhangi bir Denetim Kurulu üyesinin önerisi ve üyelerin çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Bir yıldan daha kısa bir zamanda toplantı yapılmamışsa, Genel Kurul’da en yüksek oyu almış Denetim Kurulu üyesi,yılda en az bir kez toplanılması için toplantı çağrısını yapma sorumluluğunu taşır. Denetim Kurulu üyeleri bu toplantılarda kararlarını oy çokluğu ile oluştururlar.

Potansiyel adaylar için gerekli koşullar:

 • En az iki yıllık ICF üyesi olmak,
 • Koçluğu meslek olarak yapıyor olmak
 • ICF onaylı bir koçluk okulundan mezun olmak ve bunu belgelemek
 • Tercihen ICF Unvanlı bir koç olmak (ACC, PCC veya MCC)

Denetim Kurulu için üyeler adaylıklarını koyabilecekleri gibi, ICF onaylı bir okuldan mezun üyelerle, Aday Belirleme Komitesi de uygun kişileri aday gösterebilir.

2. DİSİPLİN KURULU

Dernek Tüzüğünde de belirtildiği üzere, Disiplin Kurulu, oy veren Dernek Üyelerince seçilmiş 3 (üç) üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri seçimle iş başına gelir, Genel Kurul’dan sonra göreve başlar ve 2 (iki) yıllık bir dönem için, halefleri göreve başlayana kadar hizmet yaparlar.

Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurulca seçilmeleri durumunda Disiplin Kurulun’da ikinci bir iki yıllık dönem için görev yapabilir. Dönemlerin tamamlanmasından sonra hiç bir Disiplin Kurulu üyesi en az iki yıl geçmeden yeniden Disiplin Kurulu’na seçilmek için aday olamaz.

Dönemi tamamlanmamış herhangi bir pozisyonda oluşan boşalma, dönemin geri kalan bölümü için Genel Kurulca seçilmiş yedek Disiplin Kurulu listesinin en üstündeki üye tarafından doldurulacaktır. Dönemin geri kalan bölümü 12 (oniki) aydan daha uzunsa, hizmet iki yıllık bir dönem olarak sayılacaktır.

Disiplin Kurulu durum gerektirdikçe veya dönem Başkanının talebi ile ,üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile toplanır ve karar önerilerini oy çokluğu ile oluştururlar. Önerilerini karar almak üzere Yönetim Kuruluna sunarlar.

Disiplin Kurulu, disiplin kovuşturmasını gerektiren bir durum doğduğunda, ICF Etik Kurulu ile ilişkide olacak ve karar önerilerini ICF Etik Kuralları çerçevesinde oluşturmaya özen göstereceklerdir.

Potansiyel adaylar için gerekli koşullar:

 • En az iki yıldır ICF üyesi olmak,
 • Koçluğu meslek olarak yapıyor olmak
 • ICF onaylı bir koçluk okulundan mezun olmak ve bunu belgelemek
 • Tercihen ICF Unvanlı bir koç olmak (ACC, PCC veya MCC).

Disiplin Kurulu için üyeler adaylıklarını koyabilecekleri gibi, ICF onaylı bir okuldan mezun üyelerle, Aday Belirme Komitesi de uygun kişileri aday gösterebilir.

3. DANIŞMA KURULU

Dernek Tüzüğünde de belirtildiği üzere, Danışma Kurulu, derneğin faaliyet konusunda tecrübeli olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini tamamlamış, Derneğe üyeliği devam eden son 3 başkandan oluşur. Bunun yanı sıra, son eski Başkan, görevini yeni Başkan’a teslim ettikten sonra bir yıl süre ile yeni Başkan’a Danışmanlık yapmak üzere Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılır.

Danışma Kurulu, yılda en az bir defa, herhangi bir üyenin önerisi veya dönem Başkanının talebi ile toplanır ve derneğin faaliyetleri ile ilgili görüş ve önerilerini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunar. Bir yıldan daha kısa bir zamanda toplantı yapılmamışsa, Danışma Kurulu üyesi olan en eski Başkan yılda en az bir kez toplanılması için toplantı çağrısını yapma sorumluluğunu taşır.

1.     YÖNETIM KURULU

1.1.   Yetki ve Sorumluluk
Dernek Tüzüğünde de belirtildiği üzere, ICF Türkiye / Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (IC) idari organı Yönetim Kuruludur (YK). ICF’nin işleri, fonları ve mallarının yönetiminin yetki ve sorumluluğu Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulu ICF’in kararlarını yaşama geçirme konusunda tam yetkiye sahip olacak, politikalarını belirleyecek ve Dernek Tüzüğü ve mevzuatı yorumlayacaktır. YK ICF ve kurullarının, yayınlarının kontrol ve yönünü denetleyecek ve işin yürütülmesi için uygun görülecek kural ve yönetmelikleri oluşturacaktır.

1.2.   Sayı
Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğünde de belirtildiği üzere, oy veren Dernek Üyelerince seçilmiş 7 üyeden oluşur. YK başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve 3 (üç) üyeden oluşur. YK üyeleri seçimle iş başına gelirler ve halefleri göreve başlayana kadar görev yaparlar. Dernek Türüzüğü Madde 2’de ICF’in prensip ve yaklaşımlarına kaynak gösterildiği üzere Başkanlık görevi de bu prensip ve yaklaşımlar paralelinde el değiştirilir.

1.3.   YK Üyelerinin aday gösterilmesi
Madde 4’te belirtilen usül uyarınca, Aday Belirleme Kurulu Yönetim Kuruluna aday üyeler için bir liste oluşturacak ve Dernek Üyelerine sunacaktır. Bu şekilde aday gösterilen her üye önceden adaylık ve üye olarak seçilme konusunda rıza göstermiş olmalıdır.

1.4.   YK’da görev süresi
Her YK üyesi Genel Kurul’dan sonra göreve başlar ve 2 (iki) yıllık bir dönem için veya halefleri göreve başlayana kadar hizmet yapar. Yönetim Kurullarında devamlılığı sağlamak amacı ile mevcut YK üyelerine bir sonraki dönemde çalışmak üzere teklif götürülebilir. Yeni üyeler:

 • İkinci iki yıllık hizmet dönemini tamamladığı için yeniden aday olamayacak,
 • İki yıllık hizmet dönemini tamamlayan, ancak ikinci bir dönem aday olmak istemeyen
 • YK Başkanınca, YK üyelerinden beklenen performansı sağlamadığı için birlikte çalışmayı istemediği

üyelerin boşaltacağı pozisyonlara seçilirler.

1.5.   Tekrar seçilme
Sekreter, sayman ve üç üye, Genel Kurulca seçilmeleri durumunda YK’da ikinci bir iki yıllık dönem için görev yapabilir. Başkan iki yıllık bir dönemle sınırlıdır. Dönemlerin tamamlanmasından sonra hiç bir YK üyesi en az iki yıl geçmeden yeniden YK’ya seçilmek için aday olamaz.

1.6.   YK düzenli toplantıları
Yönetim Kurulunun düzenli toplantıları her takvim yılında 12den (oniki) az olmamak ve her üyenin birbirini duyabilmesi koşulu ile telekonferansalar da dahil olmak üzere, YK tarafından belirlenecek yer ve zamanda yapılır. Yönetim Kurulu düzenli toplantı tarihlerini ve saatini her yıl başında belirler. Gün ve saat belirlenirken genel isteğe uyulması temel ise de, çalışmalar sadece iş saatinde veya sadece iş saati dışında yapılır şeklindeki bir yaklaşım kabul edilemez. Üyelerin kişisel programlarını belirlerken bu tarih ve saatlere öncelik vermesi beklenmektedir. YK’nın düzen dışı toplantıları başkan veya en az dört üyenin talebi ile yapılabilir.

1.7.   Yeterli Çoğunluk
Yönetim Kurulu toplantılarının herhangi birinde, YK üyelerinin çoğunluğu, ICF’nin işlerinin yürütülmesi için Yeterli Çoğunluğu oluşturur ve bu şekilde yürütülen her iş, toplantıda bulunan ve oy kullananların çoğunluğunun olumlu oyları ile geçerli olacaktır.

1.8.   Oy kullanımı
Üyelerin oy kullanma hakları başkasına delege edilemez veya vekaletname ile başkasına aktarılamaz.

1.9.   Katılmama
Bir takvim yılında, 3 (üç) ardışık düzenli YK toplantısına katılmayan üye Yönetim Kurulundaki yerini otomatik olarak boşaltacaktır. Yine de Yönetim Kurulu, üyenin her katılamamasını ayrı bir durum olarak kabul edecek ve üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyuyla katılamayan üyenin mazeretini kabul ederek, üyeyi affedebilecektir.

1.10. Boşalan Yerler
Dönemi tamamlanmamış herhangi bir pozisyonda oluşan boşalma, dönemin geri kalan bölümü için Genel Kurulca seçilmiş yedek YK listesinin en üstündeki üye tarafından doldurulacaktır. Dönemin geri kalan bölümü 12 (oniki) aydan daha uzunsa, hizmet iki yıllık bir dönem olarak sayılacaktır.

1.11. Ücret Verilmemesi
Üyeler Yönetim Kurulu Üyesi olarak veya ICF ile ilgili olarak başka herhangi bir sıfat veya her ne olursa olsun başka bir sözleşmeye ait düzenleme uyarınca verdikleri hizmetler için ücret alamaz. ICF toplantılarına ve YK tarafından onaylanan diğer toplantılara katılmaları nedeni ile üyeler tarafından yapılan makul gerçek masraflar Yönetim Kurulunun kararları ile ödenebilir.

1.12. Oryantasyon

Başkan, Başkan yardımcısı, Sayman ve Sekreter’in seçildikleri dönem başında Dernek Mali Müşavirlerinden yasal görevleri ve sorumlulukları hakkında ayrıntılı bilgi alırlar. Bu görüşmeye diğer Yönetim Kurulu üyelerinin de katılması beklenir.

2.     YK ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

2.1.   Başkan
Başkan, Dernek Tüzüğünde belirtilen YK görevlerinin yürütülmesini üstlenmiştir. Başkan ayrıca, görevi gereği tüm kurulların bir üyesi olarak hizmet edecektir, Başkan Dernek Çalışma Kurullardan sorumlu olacak YK üyelerini, bu üyelerin deneyim, yetkinlik ve isteklerine göre belirler. ICF’in Genel Kurulunda ve uygun görülen bu tür diğer durumlarda, başkan Dernek Üyelerine ICF yararlılığını arttırmak ve refahını teşvik etmek amacıyla önerilerde bulunur ve ilgili konuların iletişimini yapar. Başkan, YK Başkanının görev alanına giren ve Yönetim Kurulu tarafından tanımlanan diğer görevleri yapar.

2.2.   Başkan yardımcısı
Başkan yardımcısı başkan tarafından kendisine delege edilen veya verilen görevleri yapar ve başkanın olmaması veya hizmet verememesi durumunda başkanın görevlerini üstlenir ve yetkilerini kullanır.

2.3.   Sekreter
Sekreter ICF/UKPD’nin ve Yönetim Kurulunun toplantı ve işlem tutanaklarının uygun olarak tutulmasını gözetir; tüm Dernek Üyelerinin kayıtlarının düzgün tutulduğunu garanti eder ve geçmiş kayıt ve belgelerin saklanmasına nezaret eder.  Sekreter, başkan ve başkan yardımcısının olmaması veya hizmet verememesi durumunda başkan veya başkan yardımcısının görevlerini üstlenir ve yetkilerini kullanır.

2.4.   Sayman
Sayman ICF fon ve mali kayıtlarını idare etmek, Dernek Üyesi aidat ve diğer ödemelerini toplamak,  fonlarının kullanımı için uygun muhasebe prosedürlerini oluşturmak, yeminli mali müşavir tarafından yıllık denetim yaptırmak görevlerini üstlenir ve ek olarak, Yönetim Kurulu toplantılarında veya Başkan tarafından istenen diğer durumlarda ICF mali durumuna ilişkin rapor sunar. Sayman Finans Kuruluna başkanlık eder.

2.5.   Üye
YK’daki üç üye Başkan tarafından kendilerine verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Başkan dışındaki tüm YK üyeleri deneyim, yetkinlik ve isteklerine göre Dernek Çalışma Kurullarından en az birinin sorumluluğunu üstlenir.

3.     YÖNETIM KURULU POTANSİYEL ADAYLARINA İLİŞKİN KOŞULLAR

3.1.   Potansiyel adaylar için gerekli koşullar:

 • En az iki yıldır ICF üyesi olmak,
 • Mevcut ICF Int ve ICF Türkiye stratejik planı ve küresel girişimleri konusunda güncel bilgi sahibi olmak
 • Koçluğu meslek olarak yapıyor olmak
 • ICF onaylı bir koçluk okulundan mezun olmak ve bunu belgelemek
 • Tercihen ICF Unvanlı olmak  (ACC, PCC veya MCC).
 • Tercihen ICF Kurullarında yerel veya uluslararası düzeyde hizmet yapmış olmak

3.2.   Potansiyel Adayların taahhüt etmesi gerekenler:

 • Önceden belirlenmiş ICF Yönetim Kurulu aylık toplantılarının en az 9 (dokuz) tanesine şahsen katılmak.
 • Acil ve hazırlıksız yapılacak YK görüşmelerine (telekonferans, skype, vs.) katılmaya istekli ve esnek olmak.
 • Genel Kurul toplantısının tüm süresi boyunca toplantıda bulunmaya hazırlıklı olmak.
 • Aylık ICF Üye toplantılarına katılmaya hazırlıklı olmak
 • YK’nun bağlantısı olarak, Sürekli Kurulların parçası olmak.

3.3.   Adaylarda olması beklenen nitelikler:

Genel:

 • Meslek tutkusu
 • İşbirliği, yaratıcı ve yenilikçi olma isteği
 • Değişik bakış açılarına açıklık
 • Alanımızın coğrafya, kültür ve eğitim çeşitliliğini temsil etme
 • ICF Stratejik Planını anlama ve destekleme

Yönetim Kurulu Başkanında olması beklenen nitelikler:

 • Güçlü iletişim becerisine sahip
 • İş konusunda dirayetli
 • Toplumda iyi ilişkilere sahip
 • Koçluk toplumunun profesyonel temsilcisi
 • Kararlı
 • Belirsizliği tolere edebilen
 • Derleyicilik, toplayıcılık becerilerine sahip
 • YK Üyeleri ile iyi ve elele çalışma yeteneğine sahip

4.     ADAY BELİRLEME KURULU
Kurul bir tanesi eski başkanlardan biri olmak koşulu ile 3 (üç) ICF unvanlı üyeden oluşacaktır. Devamlılığı sağlamak adına bir önceki yılda Kurulda görev yapmış en azından bir üye olacaktır. Kurulun hiçbir üyesi Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarındaki herhagi bir pozisyon için aday olup seçilemeyecektir. Kurul, başkan’ın önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecektir. Aday gösterme süreci aşağıdaki gibi olacaktır:

4.1.   Kurul tüm üyelerle iletişime geçerek Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları için uygun aday önerilerini talep edecektir. Sadece ICF akredite bir programdan en az 60 saat eğitimi tamamlamış veya ICF unvanı almış üye aday olabileceği gibi, hem kendisi, hem de Kurul ICF onaylı okul mezunlarını aday gösterebilecek ve Kurullara talip olmaları için onları teşvik ederek görev yapmaya gönüllü olup olmadıklarını soruşturacaktır.  Kurul yeteri kadar başvuru olmaması nedeniyle açık kalan kontenjanlar için tüm üyelere mail göndererek üyeleri tekrar başvuru yapmaya davet edecektir. Adaylık için 10 (on) gün süre verilecektir.

4.2. Kurul 3. madde koşullarına göre adayları 10 (on) gün içinde belirleyecek ve Genel Kuruldan en az 3 (üç) gün önce Dernek üyelerine yazılı olarak bildirimde bulunacaktır.

4.3.   Seçim sonuçları Genel Kurulda duyurulacaktır.

Çalışma Kurulu Yönetmeliği

ICF Türkiye Çalışma Kurulları’nda yer almak isteyen dernek üyeleri yıl boyunca  www.icfturkey.org  web sayfasında yer alan “ICF Türkiye Çalışma Kurulları Başvuru Formunu” doldurarak başvuruda bulunabilirler.

1. Genel Şartlar

Yönetim Kurulu seçiminden sonra yapılacak ilk toplantıda Çalışma Kurulları’ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri belirlenir. Sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri, aksi tüzükte belirtilmedikçe tüm Çalışma Kurulları’nın üyelerini ve liderlerini, Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlemeye yetkilidir. Dernek Başkanı görevi gereği tüm Çalışma Kurulları’nın üyesidir, Çalışma Kurulları’nın icraatlarını izler ve oluşturulmaları, birleştirilmeleri ya da feshedilmeleri yönünde Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur.

2. Çalışma Kurulların Oluşturulması

Her  yeni dönemde Çalışma Kurulu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi  ilgili kurul için iletilen başvuru formlarını gözden geçirir, başvuru sahibinin “istekliliğini” ve “devamlılığını” değerlendirmek üzere başvuru kriterlerini sağlayan üyeler ile birebir görüşme yaparak kurulu oluşturur. Yönetim Kurulu üyesi kurulu oluştururken Yönetim Kurulu’nun  görüş ve önerilerini alır. Kurul oluşumunda farklılıkların olması önemlidir. Kurullar farklı kültür, meslek ve eğitime sahip üyelerden oluşur. Her kurul maksimum 8 üyeden oluşur. Kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi, gerekli görmesi halinde çalışma konularına göre alt kurullar oluşturarak bu kurullara liderlik yapacak kişileri belirler.

3. Kurul Üyelerinin Sorumluluğu

Kurula başvururken ve kurul belirlenirken, zaman ayırma zorunluluğunun olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Kurul üyesi, kurulların kendi çalışmaları doğrultusunda belirlediği (minimum ayda bir defa olmak üzere) kurul toplantılarına katılmakla yükümlüdür. Bununla beraber her kurul üyesinin ayda minimum 8-10 saatlik bir zamanı kurul çalışmasına ayırabilmesi gerekmektedir. Kurul toplantılarına mazeret göstermeksizin 3 defa üst üste devam etmeyen ve üyeliğini yenilemeyen üyenin üyelik durumu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi tarafından değerlendirilir.

4. Hizmet Süresi

Hizmet süresi iki yıldır.  Devam etmek isteyen kurul üyeleri her Yönetim Kurulu seçiminden sonra  yeniden başvuruda bulunmalıdır.

 5. Çalışma Kurulu Üyelerinde Aranan Özellikler

 • ICF Türkiye üyeliğinin aktif olması
 • Güçlü iletişim becerileri
 • Güçlü liderlik becerileri
 • Güçlü organizasyon ve planlama becerisi
 • Koçluk mesleğine bağlılık
 • Güçlü mesleki ve kişisel donanım
 • Birlikte çalışmaya, yaratıcılığa ve yeniliğe yatkınlık
 • Farklı bakış açılarına açıklık

6. Kurullar Arası Çalışma

Kurullar sinerji yaratmak üzere gereken durumlarda birlikte çalışmak, projelere destek vermek, kurulun projelerini diğer kurullarla paylaşarak bilgilendirmek, görüş alışverinde bulunmak amacıyla birlikte çalışmaya özen göstermelidirler. Bu doğrultuda, Çalışma Kurulları 3 ayda bir toplanarak ortak çalışma alanları ve gelişmeler hakkında birbirlerini bilgilendirmelidirler.