ÇALIŞMA KURULLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ICF/UPKD Çalışma Kurullarında yer almak isteyen dernek üyeleri yıl boyunca  www.icfturkey.org  web sayfasında yer alan “ICF/UPKD Çalışma Kurul Başvuru Formunu” doldurarak başvuruda bulunabilirler.

 1. Genel Şartlar 
  Dernek Başkanı, aksi tüzükte belirtilmedikçe tüm Çalışma Kurullarının liderlerini, yönetim kurulunun onayı ile atamaya yetkilidir. Başkan Çalışma Kurulları ile ilgili yetkilerinin tamamını veya bir bölümünü Başkan Yardımcısına devredebilir. Başkan dönem başında hangi yetkilerini Başkan Yardımcısına devrettiğini duyurur. Dernek başkanı görevi gereği tüm Çalışma Kurullarının üyesidir.
 2. Çalışma Kurulların Oluşturulması ve Feshi
  Dernek başkanı ICF/UPKD Çalışma Kurullarının icraatlarını izler ve oluşturulmaları, birleştirilmeleri ya da feshedilmeleri yönünde dernek yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur.
 3. Çalışma Kurulları
 • Üye İlişkileri ve Eğitim Çalışma Kurulu
  Üyelere yönelik ihtiyaçları belirler, karşılar ve değerlendirirken, derneğe yeni üye kaydı, üyelerin üyeliklerinin devamlılığı konularında stratejiler geliştirir.Dernek üyelerinin gerek kişisel, gerekse koçluk uygulamalarına yönelik gelişimlerini sağlamak amacıyla uygun olan eğitimlere ihtiyacı saptar, eğitim seçeneklerini araştırır, bunları geliştirir ve sunar; eğitimlerle ilgili üyelerden gelen geribildirimleri değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Mesleki ve İç Düzenleme Çalışma Kurulu
  Türkiye’de koçluk mesleğinin gelişimi sürecinde dernek üyelerinin karşılaştığı ya da karşılaşabileceği mesleğin düzenlenmesine ilişkin konuları araştırmak ve ICF/UPKD’nin bu konulardaki duruşunu belirlemekle sorumludur.Türkiye’de, koçların veya koçluk kurumlarının, koçluk mesleğine yönelik duyurularının, web sayfalarındaki bilgilerin ve söylemlerinin, ICF logolarını kullanımlarının, gerek rekabet, gerekse tüketici hakları yönünden ICF kurallarına uyumlu olmasını sağlayacak düzenlemeleri geliştirmekle ve koçlukta kullanılan ‘özel mesleki terimlerin’ Türkçe karşılıklarının bulunmasına yönelik çalışmaları yapmakla sorumludur.
 • Pazarlama ve Sosyal Medya Çalışma Kurulu
  Ülke çapında, koç dışındaki dinleyici kitlesine de odaklanır; kişileri, koçları, koçluk hizmeti alanları ve basını, koçluğun değeri ve ICF/UPKD’nin koçluk endüstrisindeki güvenilir ve yetkili sesi olarak tanıtma fırsatları yaratır.Dernek faaliyetlerinin sosyal medyada paylaşılmasına yönelik içeriği, sosyal medyada paylaşmak, paylaşımın etkilerine yönelik geribildirimler/raporlar derlemek ve dernek üyelerinin sosyal medya konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesine destek olmakla görevlidir.
 • Web Sitesi Düzenleme Çalışma Kurulu
  ICF Türkiye Web Sayfasının yönetiminden sorumludur. Web sitesinde ICF Global hakkında ve ICF Türkiye hakkında genel bilgilerin tutulmasını ve güncellenmesini sağlayarak, koçluğun ve ICF’in bilinirliğini artırmaya hizmet eder. İsteyen üyelerimizin görünürlüğünü “Bir Koç Bul” uygulaması ile artırır. Etkinliklerin duyurulması, projelerin ilan edilmesi, eğitimler ve ünvanlama hakkında güncel bilgilerin tutulması yolu ile üye adaylarının ve üyelerin gelişimlerine destek olur. Aynı zamanda web sitesi üzerindeki reklam alanlarının kullandırılmasından sorumludur.
 • Proje ve Araştırma Çalışma Kurulu
  Sosyal Sorumluluk yelpazesi altında ya da dernek üyelerine deneyim kazandırmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla üçüncü şahıslarla ortak projeler geliştirmekle görevlidir.

ICF/UPKD programlarını içeriğini destekleyen, koçlukla ilgili yapılmış olan çalışmaları araştırmak ve geliştirmek; koçlara mesleklerinde rehberlik edecek kanıta dayalı uygulamaları sunmakla görevlidir.

 1. Çalışma Kurulu üyeliği atama süreci
  Her  yeni dönemde Başkan Çalışma Kurulu Başvuru formlarını gözden geçirir, uygun olanları başvuru sahibinin çalışmak istediği Kurulun Liderine yönlendirir. Kurul Lideri de bu kişiyi Kuruluna davet eder. Başkan bu kararı alırken Çalışma Kurul liderlerine ve diğerlerine danışır. Kurulların oluşumunda farklılıkların olması için çaba gösterilir.
 2. Zaman Ayırma Sorumululuğu
  Kurula başvururken, zaman ayırma zorunluluğunun olduğu göz önünde bulundurulmalıdır; Kurul üyesi, Kurulların kendi çalışmaları doğrultusunda belirlediği (minimum ayda bir defa olmak üzere) kurul toplantılarına katılmakla yükümlüdür. Bununla beraber her kurul üyesinin ortalama ayda 8-10 saatlik bir zamanı kurul çalışmasına ayırabilmesi gerekmektedir. Kurul toplantılarına 3 defa üst üste devam etmeyen üyenin üyelik durumu kurul lideri tarafından değerlendirilir.
 1. Çalışma Kurulu Oluşumu/Çalışması
  Kurul oluşumunda farklılıkların olması önemlidir. Kurullar farklı kültür, meslek ve eğitime sahip üyelerden oluşur. Kurullar sinerji yaratmak üzere gereken durumlarda birlikte çalışmaya özen göstermelidirler. Bu doğrultuda, Çalışma Kurul Liderleri 3 ayda bir Liderler olarak toplanarak ortak çalışma alanları ve gelişmeler hakkında birbirlerini bilgilendirmelidirler.
 2. Hizmet Süresi
  Hizmet süresi iki yıldır,  Devam etmek isteyen Kurul Liderleri ve Üyeleri her YK seçiminde yeniden aday olarak tekrar seçime girer ve seçildikleri takdirde görev alırlar.  Çalışma Kurulu lideri tercihen bir önceki Kurul üyelerinden seçilir ve iki yıl süre ile görev yapar. Sürekliliğe özen gösterildiği için üyelerden ve Kurul liderinden bir dönem daha çalışmaları istenebilir.
 1. Çalışma Kurulu üyeleri ve liderinde aranan özellikler
  Her Kurul 1 lider, 4 asil ve 4 yedek üyeden oluşur.
  Çalışma Kurullarına Lider olarak seçilen kişilere, CCEU eğitim saat gerekliliği için anlaşmaya varılan akredite okullardan alacakları eğitimlerde %15 indirim, Kurul üyelerine ise aynı eğitimler için % 10 indirim hakkı sağlanacaktır. Bu hak, aktif göreve geldikten 6 ay sonra, kurul lider ve üyelik kriterlerine uyan ve % 80 devamlılık yapan üyeler için geçerli olacaktır.

Kurul Lideri için:

 • Güçlü İletişim Becerileri
 • ICF onaylı bir koçluk okulundan mezuniyet
 • Güçlü Liderlik Becerileri
 • Güçlü Organizasyon ve Planlama Becerisi
 • Koçluk Mesleğine Bağlılık
 • Güçlü mesleki ve kişisel donanım
 • Birlikte çalışmaya, yaratıcılığa ve yeniliğe isteklilik
 • Farklı bakış açılarına açıklık
 • Komitede daha önce çalışmış olmak tercih nedenidir

Kurul üyeleri için

 • Koçluk Mesleğine Bağlılık
 • Güçlü mesleki ve kişisel donanım
 • Birlikte çalışmaya, yaratıcılığa ve yeniliğe isteklilik
 • Farklı bakış açılarına açıklık
 • Farklılıkları temsil etmesi
  Bu kurullara seçilmek için YK Başkanı veya görevlendirilmiş YK üyeleri ile yüzyüze bir görüşme yapılacaktır.
 1. Çalışma Kurulları görev tanımları ve Çalışma Koşulları
  • Kurullardaki Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri
   • Sorumlu oldukları kurulların işleyişini takip etmek ve kendi kurullarıyla minimum 2 ayda bir toplantı yapmak
   • Sorumlu oldukları kurullar ile yönetim kurulu arasında bir köprü görevi görerek, kurul kararlarının YK’ya iletilmesini ve buradan çıkan son karar şeklinin ve/veya önerilerin kurul liderine iletilmesini sağlamak ve bunların uygulanışını takip etmek
   • Her ayki YK toplantısına kendi sorumlu olduğu çalışma kurulu ile ilgili güncel bilgi getirmek
   • Sorumlu olduğu kurulun kurul toplantılarına üst üste 3 defadan fazla katılmadığı durumlarda görevini bir başka YK üyesine devredilmesi konusunda YK Başkanını bilgilendirmek
   • Kurulunun YKdan görüş bekleyen çalışmaları için düzenli bilgi vermesi eğer YK toplantısına katılamayacaksa Çalışma Kurullarından sorumlu YK üyesini haberdar etmesi ve konunun takibini sağlaması
   • Yılda minimum 3 defa olmak üzere YK toplantısını Kurulların çalışmaları ve gelişmelerine adamak
  • Kurul Liderlerinin Görevleri
   • Kurul görev tanımı kapsamında her dönem başında sorumlu YK üyesi ve üyeleri ile çalışma ve toplantı planını yapmak, bunu YK’ya sorumlu kurul YK üyesi aracılığıyla en geç 1 ay içinde bildirmek
   • Kurul üyeleri arasında iş bölümü yapılmasında etkin rol almak ve üyelerin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak zemini oluşturmak
   • Üyelerin toplantılara katılımını sağlamak, gerektiğinde e-mail ve telekonferans yoluyla üyelerle işbirliği içinde olmak, toplantı tutanaklarının kurul üyelerine ulaştırılmasını takip etmek.
   • Kurul toplantılarına 3 defa üst üste devam etmeyen, Dernek üyeliklerinin gereğini yerine getirmeyen, aidatlarını en geç Mayıs sonuna kadar ödemeyen üyelerin kurul ile ilişkilerinin devamı konusunda son kararı vermek, gerekirse üyenin kurul üyelik durumunu sonlandırmak.
   • Gerektiğinde diğer kurullarla birlikte çalışmak, projelere destek vermek, kurulunun projelerini diğer kurullarla paylaşarak bilgilendirmek, görüş alışverinde bulunmak,
   • Diğer kurul liderleri ile minimum 3 ayda bir bir araya gelerek koordinasyon ve gelişim toplantısı yapmak ve diğer kurul çalışmlarından haberdar olmak
   • Toplantı tutanakları tutulmasını sağlamak, bunları kurulundan sorumlu YK üyesine ve Çalışma kurullarından sorumlu YK üyesine iletmek
   • YK’nın düzenlediği çalışma kurulları toplantısında hazır bulunmak ve kurul üyelerini de bu toplantılara katılım için yönlendirmek. Kendi katılamadığı durumlarda da mutlaka kurul üyelerinden birinin katılımını sağlamak.
   • Kendi kurulunu ilgilendiren ve üçüncü şahıslarla yapılacak görüşmelere/toplantılara YK Başkanının ve sorumlu YK üyesinin onayı ile derneği temsilen katılmak, toplantı sonuçlarını bir rapor halinde kurulundaki YK üyesine, YK Başkanına ve Çalışma Kurullarından sorumlu YK üyesine sunmak
   • Oluşacak sorun ve kaygıları kurulundan sorumlu YK üyesine ve bilgi olarak YK Başkan ve çalışma kurullarından sorumlu YK üyesine raporlamak
   • YK’nın kendi kurulu ile ilgili öneri ve görüşlerine açık ve işbirliği içinde olmak
   • Kurulunun etkinliklerini ICF Türkiye içinde ve YK’nın uygun gördüğü durumlarda pazarlama kurulu ile işbirliği yaparak medyada tanıtmak
   • Görev süresi sona erince çalışmaların kesintisiz devamını sağlamak üzere dosya ve dokümanları gecikmeksizin halefine aktarmak ve paylaşıma açık olmak.
  • Kurul Üyelerinin Görevleri
   • Kurulunun çalışmalarına aktif katılımı ile katkıda bulunmak; çalışmaların oluşumu-planlanması-gerçekleştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, konuları ile ilgili öneriler getirmek, fikir üretmek
   • Kurul liderinin verdiği görevleri yerine getirmek
   • Kurul toplantılarına düzenli olarak katılmak, katılamayacağı durumlarda kurul liderini haberdar etmek
   • Çalışma kurullarının en önemli iletişim biçimi olan internet üzerinden yapılan yazışmalara karşı duyarlı olup, 2 iş günü içinde mutlaka yanıt vermek.
Top